)0 ,خشنو اوحهانی‌فیلم تهان ۱ ۷۳| لجع

2 مر نت لگ لته دز فیو ده که کنو چول که یمه وا جشمیر نو شاست . یا هرز » تور سنج اتو مار و جصنم اتحنتور نس ء با 51۳2 :رس یکهباعرتوع فرش اذخت 5 نسککا سکف ادها است فراموش دی بر ات عاصار ها

تا

۸۳ محل س ریس , خوابشی اه جشي. ساخنمان آومونیوم نی ۶ ۵۲۴ ٩‏

11 ۱۷22

شمارخٌ ۳۲ - آبان ؛ آذر ۲۵۳۲

ارء مخسوس - کائال وگ ششمین جشنواره جهانی فبلم تهر ان

زیر نظر نهر ام ری‌بور ای نوبسندگان : جمال امید

دییر شور

مدیر امور فنی : درخشنده زعیمی

و آککایشی : ناهید پیات

جمشید ارمبان . علی خسروی . ماتبو راییسون

جهانی فیلم تهران - تلفن ۸۸۸ - چاپخانه وزارث فرهنگ وهنر - تلفن ۳۰۳۵۸۱ 0

دراین شماره : 1 ۲ اسامی هیثت ب رگزاری ششمین جشنواره جهانیفیلم تهران

۲7 مقررات جشنواره

نشریات چشنواره کنفرانسها ومناظره‌ها امور سینماها دعوت‌ها و اقامت متون انگلیسی

امور راهنمائی ومهمانداری

امور فنی

تشر یغات ومراسم » روابط عمومی نمایند گان جهانی جشنو اره مطبوعات واتشارات مار یو لو نگاردی ابتانیا

متون انگلیسی هرب لایتمن اپالات متحده امریکا امور چاپی وهنری بیر هاتری دو لو فرانه

تالار رودکی

امور میهمانان خارچی کمپته هن رمندان سینمای ایران پایههای نما پشات فیلم

مرف

با ابا ۵ : باز ار فیلم ب ۶ ۳ 7 المللر بازار فیلم بمنطلو ر شهیل امر میادله و توز

مجامیم تهیه کنند کان فیلم به عنو مسابقه‌نی اصلی برای معتلفب جهان بر پا می‌شود, باژ ارمی‌تو اند مورداه فیلم‌های بلند و که تاه ۰ خسه دم هتمام ور از هدگی سادر کید گان » وار دکنند گان وتوزیم کنند گا ۲

وهنر ازتاریخ ۲4 آبان تا ٩‏ آذرماء ۲۵۳۹ درتي ار می گره نماشا کر ان عمومی به بر نامه‌های نمایش فیلم باژار مه

8 ماه دوم باده چهارم

در وووایم ره رسرفی یلم رزش ازشرق وغرب » بك شورای انتخاب, که اعضایش را وت سان‌دوستی در هر سرینه ۳ به تاه بشتر بین ملتچیا ء فهرست فیلمهای 2 ی سابقا را یت فر ام آ و ز دلن ز هینه میاه ز مذت شیر ره جنبه‌ها و ال مختلف فیلمساز ی نمی تو نله جر بیشتر از ۲ فیلم بلنه و ۷ زا ۵ معار ۰ و تسهمل مباد له در سعنحه دء دی ی ۳ 5

۰ ۳ ۱ بر گر بند, بیس تک ۳

8 باده سوم برای ش ر کت درمسابقه فّ

بر نامه زسمی جشنو اره شامل شمتهای زیر است : قماي مات ۰ آثار 5 الف : سابقه

حداکثر ۲ فیلم بلند و ۲ فیلم کوتاه برای شرکت درمسابقه پذبر فته خواهد شد. این فیلمها نباید قبل‌ازمهرماه سال ۲۵۳۵ نهیه شده , ونبایده دربخش مسابقه سایرجشنواره‌های مورد تأیید «فیاپف» شر کت داده باشند. همچئین, نباید قبل ازشر وع جشنواره درایرانل نمایش دادم

شده باشدء

ب‌ : چشنو اره < جشنو اره‌ها فیلم‌های این برنامه توسط جشنواره تهران ازمیان آثار بر هیور

ج : سینما چشم و گوش دارد " فیلم‌های ب بلند مستند » یا آثار 1

خروه با یا سازمان و زمید رت شور

3 داوری بین‌المللی بایدا جوایز زیررا با ذکر دلیل اهداء کند:

ی طویل

جایزه بز رگ مجسمه زرین بز بالدار به يك فیلم .

. لوحه زرین بز بالدار به يك هنرپیثه زن‎ ٩ . زرین بز بالدار به يك هترپیشه مرد‎ 68

6 آهتگسازی 6 قیلمبرداری ۳۹ ۱ بالا 1 می‌تواند درصورت لز وم دو دییلم افتخار نیز اهداء کند.

ه بز رگ مجسمه زرین بر بالدار. مخصوص هینّت داوری » لوحه زرین بز بالدار.

ت طول نمایشی با ز ۰+ دقیقه باشده اما

ماده سیزدهم

دولت‌ها » مجامع ملی » سازمان‌های تخصصی ونهیه کنند گان منفرد که ماپلند فیلمهایشان را درقسمت‌های مختلف جشنواره شر کت دهند باید:

الف : بر گ‌های تفاضای شر کت‌جشنواره را تکمیل‌نموده وحدا گثر تا تاریخ ۱٩‏ شهر بورماه ۲۵۳ به جشنواره ارسال دارند.

این بر گهارا دبیر خانه جشنواره دراختیار متقاضیان خواهد گذارد.

ب : نسخ فیلمها را همراه با مواد لازم (فهرست گفتگوها یا گفتار» خلاصه داستان» آفیش, بروشور. عکس وغیره) حدا کثرتاتاریخ ٩‏ مهرهاه ۲۷ به دبیر خانه جشنواره ارائه دهند.

جشنواره این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بعد از اعلام برنامه‌ها » فیلمی را از گمرك ترخیص ننماید. درچنین مواردی استرداه فیلم‌ها به کشور اصلی به عهده متقاضیان شرکت درجشنواره یا نمایشده

حل‌وهل اتف ۱ ۱ همه مکاتبات » نسخ فیلم وغیره باید به نغانی زیر ارسال شود : یت

جشنواره جهانی فیلم تهران ؛

ساختمان شماره ۳ وزارت فرهنگ وهنر» شماره ۳۰ خیابان تخت جمشید » تهران؛ تلفن : ۱۳۳۲۷ (۰۲۱ ۱۹۵۳۷۲۳۰ (۰۲۱) ۰ ۱۹۸۸۵۸ (۲۱ع) ‏ نشانی جرا ری وت و در 3

روی نو لتینگ (انگلستان)

روی بولتینگ در سال ۹۹۱۳ به دنیا آمده او تا کنون فیلم‌های زیادی ساخته که در بستی از آنها بسرافر دوقلویش «جان» با او همکاری داشته است. مهمتررین فیلم‌های او عبار تشد ار *#زن ساحیخانه», ۶« قساوت سوه بیاندیشید» (کونا ۸)۱۹۳۸ «بمنایت ‏ جسدان» (۰)۱۹۳۹ «بسازوش» ‏ «پاستسورهال» (۱۷۹۵۰), ۲ بیابان» (مستند

و 392 تونس» (مستند» کار گر

دش فیلم عمدهاو «نامه اعمال

رسولان » به کارکردانی وویرتو روسه‌لیتی بوت . از جمله فیلم‌های مهم دیگر کارلیزی (کج۲۷۲) مايك نیکولز اه دنیا» 1 لن‌تاتر » «ایرنه ایرنه» دل‌موته ۳ «کازانوا» «فلیتی» است . کارلیزی درزمیته تاتر نیزضالت‌های زیادی داشته است و حمجنین در چته بر ناعه تلوی‌یونی ظاعر گردینه است. .

درسال چچی» او بخاطر بازی در«وسط دنیا» جایزه بهترین اکتویی سومین حتتوارء جهانی تهرآن را یهت

۱1 9 وم عبدا لیحید محبدی در د

ر دی ماه ۸ > ۳ د بت ۱ ۳۳ ۸ در تهران متولد شد.یی ازیایان ك« ۱ 2 نت تحصیلات متوسطه به‌تحصیل حقوق در "1 ۱۱ شاه ران برداخت و در سال زمر م۲ ِ ۱ 3 بن رشته مار عالتحصیل و ۲ وچ سس و مسرت مس سر تب نا - رو و وی سا سح و سر ۳ ۱ حعوق از دانشهاه بازسر دردید. طی ِ ساب همین دءوزه به تحصیل تعاشی پرداخت > ِ ِ نه هموار بت متس مس سس علاقه او بوده است در سأل ,۲۵۰ ۳ ‌َ ۳ تاهی ار بارهای او درل

مجیدی» دازهای تولتی خود > ۶ 7 ار وا باق دا

سس عتخحصص و ن‌ ترا و ۳۱ ۱۱ بر تا عار درت و یی از دو مال به سمت عذیر دقتر ودحه هنصوب ۹-23 درسا ۰ یه دریافت درحه 5 21- ِ- د شرای "تاد در رشتکه پبترفت ِ 1 1 اقتصات دانتشفاه «هاروارد»توکية

رسانید. این

توفیق‌ها باعث شد کهوی درسال ۲۵۲۵ بعمعام ععاونت نخست‌وزیر متصوب گردد. یکنال یعد وی بمعنوان وزیر محصولات کناورزی وارد هیئت مولت که و سین با بت ۱30 سمت وزیر کار و اموز اجتماعی انجام وظیفه می‌کرد و بمد به عنوان ویر مشاور و رئیی سازمان برنامه ویودجه کنور بر گزیده شد که تا تابستان۷۵۳ در این مقام اتحام وظیفه می‌کرد. در حال حاضر وی دبی رکل بنیاد شهبائو فرح است. «مجیدی» سالهاست که در

خورایعالی فرهنگک وعتر عضویت داشته . ورئیسی شورای‌عترهای شمایشی‌عی باشند.

بیری منزل (چکسلواکی)

دح 1 #«یی‌زری مترل»

در سال ۱۹۳۹ به سال +عیه؛ تا ۱4۹۲ بسه تحصیل فیلمازی پرداخت. در سال و۹ او

دبا امد و. ار

در مدزبه قیلم پراگت

فیلغ «آقای فورستر مرده است» را ساخت و پی از مدتی کار به عنوان خیلساز خبری و ۳ فمالیت تر ادازه فیلم ارتش چك» در ۹4 یه استودیو با راندوق‌پیوست. اوهمکاری‌اش را با اين استوتبیو هنوز اداحمی‌دعهد. او در فیلم‌های زیادی لز له درچته * فیلم به کارگرداتی حسودش به عنوان بازیکر ظاهر شده است و ئیز در کتار ضالیت دز سینما» در صحته تثاتر نیز عوفقیت‌های زیادی داشته است. «مترل» کتون این قیلم‌ها را ساخته است: «م رک آقای بالتازار» (۱۹5۵). «چنایت در مدرسه دختران» (۱۹۵)» «قطارهای سرپوشیده» (>۹۹) که‌تر ۷ معوقق به دریافت جایزه اسکار

کرمنیده. «تاستان عتتیر» که جایزء بر رگی, جشنوازه کارلوی وازی ۱۹۸

نیکیتا میخالکوف

(اتحاد جماهپرشوروی)

دارد» فارغا اتحصیل

آشنابان» را که بر آن نفشی هم ایفا 5 8 همکاری نه سنده جوان قت ا تحر به ادو | و و لودارسکی» نوشت فیلم بعدی او «برده عثق» در پنحمین

برای بهترب تردافی دست ٩۱‏ تابد از بهترین کارهای او تا به امروز فیلم «يك قطعه ناتمام

اي پیانو کوکی» باشد که ار ۶ اسناس - دانتا باه چخه یساخته است

:)۱۹6۷( 1 ۱

جاد و

بلنده هانی «پران شروره بود که جایزه طلا جشنو! مانهايم و چند جایزه نیز از جننواره‌های محلی» از حبله جایزه منتقدین فیلم را رود

فیام‌های بلئد

« یات ززدگ ۹ کامل»

است: منعلق دورین و عیکروفسوت, . با بگر ان ععله‌ای که نقش ایقانع یکنند و منطق تصاویر از زاویه دید انسان.

پنجتنبه ۲۱ آبان جیوه ۷ آبان

شنم ۸ آبان که ۳۹ آبان دوشنمه " آ بان نت4 ار چهارشنبه ۲ ت ۱۳ 0 ۳ 6 0

عناظر در تعبر

کارگردان: کنرامل (انگلتان) .

ربه 7 زندگی يك‌شب کار گردان: جورج روی‌هیل (ابالات متحدهآمریکا) کار گردان 0 رابین‌لمان (ابالات متحده 1

سران 1 کار گردان : نیلس مالمرروس (دانمارگ) ‏

چالش لودوبك کار گردان : اکهاردمونك (جمهوری فدرال آلمان) کار گردان: برژی کالینا (لهستان) گزارش

کار‌گردان: عیاس کیارستی لاو ۵

همه در يك روز امن کار گردان: بان‌لنیکا (جمهوری ندرال آلمان زو> آمر دکا خورشید کنتارها کار کردان کرمتر آبراهامن (سوند) کار گردان : ریدهابهی (هلند) باس و یت اژ دیوید کار کردان؛ سائول باس (ایالات متحده آمریکا) کار گردان: پل دربسن (علند) تابسنانی که بانزدساله شدم درخت آرزو

فد ۳ ی کار گردان : کنوت آندرسن (نروژ)

کارگردان : چنگیز ابولادژه (اتحاه جماهیرخورو:

کلوب آتم‌های تنها معنونيم آقابان

کار گردان: لیویا گیارماتی (مجارستان) کار گردان: واکلاو بدويي باو_بگوئید_ که دوستش دارم خوخونتلا س سرزمین شعلا کار گردان: کلودمیلر (فرانشه)

تمام‌تر

کار گردان: حسین ترایی (ایران) دوران جوانمردی

کار کردان: ادو!رد زاهاریر (بلغارستان) کار گردان: مایکل ریوز (ژلاندنو) وال

نامه‌های عاشقانه ۳ 1 کار گردان: استقن والاس (استرا ایا ۰ 9

ژامبون اردن : کار گرکاان : توالام

۰ ۳ تن فِ ۳" ۱ ی ۰ ۹ »۳ ۲۱ ۱ کب ۳ 1 اجب له ۳ ۹ ۱ 5 ی ۳ ی ِِ ۹ ۰ ّ ۰ تم ب‌ یس ج تن 4 ب یه سب - ی * ِ ِ_ ب« حج نت ده ی ۰

تن , له البز ات 94 ار اس 4 لو رس و از ؛ کای تاشار

مر یه جر فده 4 بر اساس کتابی باهمین عنو ان نوشنه «رابرت‌مرل » وبادداشت‌های ۲ رم فر مانده اردو گاه آشووپشس ساخته شده است و پشرفت در بر هو سر 4 زا با توسحه به‌سو ابو و زمینه‌های احعتماعی وحو ادث خصوصی ۱هوس ٩‏ ۰ بسوی

جت ۰ ججججهب۰۹ب۰ٍٍِِ«-«<««س۱۳۹ ره سردا وی سای میتی

1 3 کار کر فاز کنر انسلی ۱ نهبه کدنده رالر نش چار و ف‌ ابر و ان و بشگلر ؛ فپیامیزا ها هار خباث مار لین » کنر اسل ك فیاهبر فا بت سق شبنسکی 1 قیی هشن ؛ قرف کر و فا ؛ استالایی زرد

۱ از پنگر | رودلف ور رف » میشل فبلیپز ۰ کارول کین ؛ فیلیستی کندال 3 1 انگی نت ۳6 یبجر ق سب ۱۴ درل

7 1 رای شر عم ز لا نی رو دو لفب والتنو ۲ یه روابت « کن‌راسل» اشت «رودلف و » در ۱۸۹۵ در ابئالبا بادئیا آ مد و نیش از نکه به‌ها لیو و د بسرود در نیو بو رگ در 1 کافه «ما کسيم » کار می کرد. او بعد از ظاهر شدن در نعداد ژیادی از نقش‌های کوچك

۱ گ‌

- , باز ۳ فیام چهار مو ار سر نو شتا به‌عئو ان باشا سثاره نسزر فا در خشید و هحیو بیت ۱ فراوان بدست آورد. از دیگر فبام‌های مهم او می‌توان از «کامیل»» «شبخ». «خون وشن»؛ رای ۱۷ و پسر شبیم» نام برد مر لک تابهنگام «والنئبنو » در سن ۳۲۱ لیگ بعد از فقعط

باعم سال شهرث به‌عنو ان با ستاره و ۱۶ فیلم» ثاثیر شدیدی بردوستدار انش طدارد:

۳ 1

۱

2 ۵

1 /

سس تتة2أ(خ_ى_ى_غ_ىسجسجم ۳(

۳ یک 9 ۵ هیلیمتر ی ت رلنگی سب ۱۱۹ دفقه دلگ ستاره باله است به مدت‌هاست سال‌های درخثان جوانی را پشت‌سر ادزیتاکتر ین دوست او لادیسدی» است که حمای زود کار ؟ را کناء مردی به‌نام اوین کر تلم دختر آنها « امیلیا» اکنون دز سنین, توجو از و بنظر می‌رسد که استعداد فراوانی برای پیثرفت به‌عتوان يك بالرین داشته باشد و ۱

ه مو حب اتفیحار اختلافات قذد.یم وجدید بین دو دوست م ی گر دد ت-

۳ 2 ۳ ایا ۵ 4 و 1 ۴ ۱ راو | ۲ ۲ ِ و رز سل ۸۲ ۶ و زر ُ ۳ زر 7 ۸ 1 ۲ ۱ ام از 201 ۳ مزر 9 یه ماعنه آن باگ سر آغاز بر ای ارانه تصو برع ار ٩ 1 ۲‏ * ؟ ۲ ِ 1 مت لگ و اِ: زاه 2 ون 6 رهم هر که شنت باه زند ی مشتر نت روحانی وا ۰ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ رم برالگر زمانی کسه فنور کتاب‌هایش شهرتی تیافبه!مده , ۲ ن‌ ۳ ٍِ 08 با نا میت نف سای ٩‏ ۷سا ل4 شنا می در دت. هر دو هر

در کنار هم بهم میز ننه. «یل » حأضر

وسيی تخستن ساغاه ار آهش انها 7

۳ بر را 4 خو در ا یبد بر ۵ و وفتی در بلث ایحیتله بحرانی قصد خود کشی

9

ای در و لو خی ز سان‌فر اسسکو فسلیم ) رو دار نز و» سالو ائوره سامبری (افتباس از داست‌ان «#ه» وی . ىا : کو ارو دسانتس چچ ۳

.ای مثل خض‌انواده‌های بسیار ءو ای مداوم و بی‌زوال والدبشان عارن

نا ابنکه دختر عمویشان «نه‌نه» وارد خانوار,

۸ ۱ کنصداو ست که متدرسجاً بحا لین باثازن رابدست

4 ۱

همه جز ثبات نحول و دکر طونیش را شاهد می‌شود ورو1 که او همه آنچه را که در گذشته برایش مطرم

۲ مب و ديا و ۸ ن4ن4) را نوی صمله, ۱ ر 94 4 «رودی ۰۷ ۸ بو » به ندز بیج از « نه نه ) دور می أف ولی ۲ ِ ۳ آخربن وفایم در کلخانه متر و کی روی میهد 5 ۱۳ بافینه: ک م سر 0 ۰ 5 ۳

رو دی ) هب بت که معمو ۷ در | نها یکد‌بگر راه

بی ببننل. نها

1 ۳ 4 ۴

کاملا در اختیار «رودی» می‌گذارد ولی پدرش سرمی‌رسد. 99۸ ۳

حمابت از «نه‌نه» بکند» می گر پزد و «نهنه» بشدت شلاق می‌خو

زنیخا رات اعلام شده» حشن بایان رسیده و «نهنه» هم دیگر گرب

بخوش خشمی غبر قابل تو حیه» شیشه‌های گایخانه را می‌شکند و فرراه

۱ ۱1 د۱ با 5 ۱ آیاسی ( سا ها اه) ۳ قای ان ۱ ۱ ۰ 1 ۵۱ ۱ او اه ۱۵ | ۳ قر ود ف اه از ۱ ا ۱ ,]۱۸ ۱ ۱ رش: ۲۳۱ ۹ با اهر ع | | آ ان ۳۱۲ نز ۸ ۱ | باه ۰ الما | و۱ 1 ۱ ۱ ها ا ۳ ۱1 ۱ ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ار فها ای را ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ابا ُ 1 ا ۱ ابا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۳1 ۱سا ۱ او ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ابا ۱ انا آ ۱ ۱ ُ ا ۳ ده ۱ ِا ۱ اه هی | ها او را ا ها میگذا

۸ ۳ | بدا ۱ ول ۸ ۱1 اقا باه [ اُ ِ ده هی فقها ۳ 1 ۱۱ ۱ ۱ ۸ ۱ امامز اده داوو او قبل‌از ] از پرا 5 اهمدندا

و ون دای از ۱و ۱ ۱ ار با از ۸ ۱

۰ ۳ / بهر ام دبعئیا! / ۷ ۱

1 ۱ و ها آ, ۱ ۲ ۹ ۵ 1 ان ۲ ۱ 1 1 ۱ ۱ اه با ی ۱ ِ مب ۵۱۵ ۳ ت ِ ۱ ر, و ابه عضو هي د ون بر ورش؛ صمو جر و یی کی تب ۳۵ »+اه‌تر ی

000" 0

+ ول 4 سم ي دی جمشده ی در رو رداهه برهی‌خورد ی ۱ ۱ اک ۱ ۱ ح- هو حه فد هی لد یبد ند ان دحت ۱ جا دیده است. او مونر ۶ 1 1 ۱ ۱ ۰ مل پا دت ۳ ۱ ها در نی مینهسدا ِ روز ۳۹

۱ ۹ ۳ ور دن ۲ هیا ی صجبت ی تند و هم دجميي هی سر دبا ی رو هه ار دک شده در آکهی روزناهه میرود و وه ۱۳۳۹ ۳۳ ک‌ ی ی 9 ۰ ی ۳ ,9 1 1 ۱ 1 تس ۷ ت و جود نیارد جستجو آدادد هی باب 1 ۱ ۱ ۹ ۹ ِ ۰ ۰ ش‌ هنز ی ۱۷سیه» خاطر ات هادر تو هرس ر؟ می‌تو سل حادر شوه ار رهان چناد عنو ان پر ستار در بیبمارستان کار می کرده حصسحیت هی تند. در مجاس دوره هید بی‌سا لهندان ۱ + اف ۳ ۰ ی ۱ 1 ۳ به ماد شنبنن بات‌امعحه قدیمی دد دون هشود و به اطاق جود مب ود ۱ ت ۰ ‌‌ ت ‌‌ ‌- _ آس ‌ِ" 0 ۹ سچ هجو ای ."۵ متو جد مشود له عسهای جوانی مادر درا لبو م ۱

5 ۲ این ر4 اد, ۲۱۱۱۱۷ هو ابهبای لوا ۹ ۳ و وی تفا ما فیاه فا فف باق 2۳۸8 ۲ بر ابا بسا ارگران ‏ وراج او و تا: انوا نو بر رف نو ما : ارپا مرتلور) ۱ ر لوگی ۵ سار ق ۰ انا 1

مارا با گوه و واه ار و و ۱ رز کار توب نامه‌های ده را بافهده دای ولا ۱ 3 کرای‌ها زندگي بر

«باکوب» ماهر دنبالی است که او آیلیی پوس ۱ را بای وپراق مان دا ۱

۱ در گلار «پا گوس هر معسز داي ۵ نفار او ممگن می‌ناد. ار با لهام | ا(۱ ۱ ۱۳ ۱ ز ییا آی‌قاقی و ای اغسورشی سل زندگی هگن

ار ار داد‌های اچلماعی خابیل | ند را سوم کر ده استت « بو لایگا ‏ بد امد بر پیلن. ۳۱ د لی) دهخده را لر له هی کنده و «پا گوس با جرب ها ی پر از اسگناس بهییپال | هید یال ۱ ي السو طتو ال سید نا که ۸ با توب ۷ سیگ » شو در نس اند لا اي #بار ۱ ارم را ۵« الا پل عفر ی ۱ #هر ال اسر هی گرد رای «سولان: بای زندگی درخنان و پرهیچانی درسر دار «پاگوب) با 13 ۱3۳ رسی شاد و ۱ وسدای «بولالگا» در ار دو ی 9 لیی‌ها بهپا پان هی نو تسیا نِ و

۴ کار گردان : یلس مالمروس

۱ سر تهیه کننده : استین هردل

انمارك ۱ فیلمنامه. : بلس مالمرروس وفردربك کر ابر

3 فیلمبردار : دیرلك بروئل » مورتن بروس » مورتن آرنفرد

موسیقی‌متن : گونارمولر پدرسن

۱ بازیگران : اوله‌ارهاردس» مت ماری‌هده میکل‌هد کارن مار گرت‌نایبو رگ» شار لوت وپنتر. 1 رنگی - ۳۵ میلیمتری - ۵۰ دقیقه

ور هم سله از زیدگی بك جوان را نرسیم می‌کند . در آغاز قهرمان فیلم «اوله» را سن ۵ سالگی مي‌ببنيم » درحالیکه يك کودك کمی بز رگتر از او نخستین مسائل جنسی را 1 برایش و نت ی کند . بعد رابطه «اوله» نوجوان را با دوست دخترش «ماریان» مشاه 3 می‌کنيم وسر انجام شاهد ماجراهای او درسن ۲۳ کی همراه باثك دوست و دودختر هستیم.

1 «پسران» شرحی اه از رابطه جوانان با مسئله حسیت و مشکلانی که قراردادهای

۴ حتماعی بوجود می|ورند .

سس تا ۳ 9 ۲ 1 ۳ ۳۳ 1

ار کی | بچبتگاق | ۰۹

اوه او ا

هار و کی‌ر ادو 99 ۱ ۱ , ۱ ی ۱ 3

فنمنامه لو ر بو او سا۵ا؛ شینبا شب ۷ کین | بجبار ِ

فلیم فا کرو شی‌هاسه گاو | 9

که بو جی‌او لو

خاندان ابو کامی

مبگ9 ژا کا مین مبگی‌سا لو مبدسو گو گوسابو تروهیگر ار

پر | کو جی‌ابشبز ۲۱ نا کئوچیلی ۰ نگی - ۳۵ میلیی‌ثر ی ۰ ۱۷ دفب:4 :

اهی‌ابئو کامی » ساحب بزر گربن سر کت‌های‌داروسازی ژاپن در سن ۸۱ سالگی در گذطلهاستر اراب | یا نو ر تتطلار شنیدن و سبت نامه از ز بان «فرٍ ر ودا له » و کیل «اپنو کامی» سای ولی+سوگه‌گیرا پکی وه‌های «ابنوگامی» حاضر نیست و یکی از شرابط وصیت‌نامه ات وه ۱۳

م ضز الاو شود,

چندی بمد «مانس و کو» یکی از دخثران «اینوکامی» همراه پسرش «سوکه‌کیو ۲ ٩ه‏ ور 7 ۱۳۶۲ بوشانده - بدلیل اینکه سوختگی‌های شدید چهره‌اش راگریه کات ۱ ۳۳ می‌آیدوآن ب | وسیت‌نامه خوانده می‌شود. «ساهی‌ایئو کامی» تمام اموالش را به «ثامایا» نوه «لونوی ٩۷‏ دوس دائمی «ایئو کامی » - بخشیده است بشرط‌آنکه ظرف سهماه بکی‌از نوه‌های «ابو کامی* «سو که‌تا که». با «سو که‌نومو» - ازدواج کند, در غیر ایصورث شمام دارالی بین سا «شیزوما» تنها فرزند «آتوئوما» که زمانی در کارخانه «ابنو کامی » کار می کر ده داز بوده تیم خواهد شد,

از آن پس یاث سلسله قتل صورث میکسد و کارا گاه « کیندا تبچی » با پیگیری اصلی را می‌باید که ظاه را «سو که کبو اسث ۰

روت این‌ام رکارآ گاه کیندائیچی را فان نمی کند وبه تحفیقانش 0 #سو کی و » قصد حبایث از او را دارد» آاشکار می سازد,

7 1 ۹

فلیناه نبلس هالد نگ ۲ لسن

( فیلم در باره هی‌برت و ئکئور )

کار گر ان ۰ بنج آبر اهاسسن متراب , ورن داثر

1 اقاقس/ ء ر ابر اهامسن » ام ۷ ار و , فیلمبردار . : جك چ رچیل ۳ موسیقی مشش : د وگ رابلی ران ۱ هانس کلینگا ۲ جان کار سون ۸ مو نا سابایبنز ادقی آگسر گف رنگی ۵ سار ی - ۵ دفثه

هی‌برث ۷ و «لکتور ۷ درزندان با هم آشنا می‌شو ند , تنها و جه مشار اد آندو غلاقه شان بة زد گ واه

یز ار غ قیده نند‌های اعشماغی است , «ثلکتور » با «هی تبرت ۷ ار بر آذرش که ۳ یکا , فنه وودند؟ حقرقناً ۲ / / ق ۳۱ فا ون » ۷ هیال زرا رن 0 کر ور ۳۳ و ۳۳۶ دار د , صحبت می کند , ولی سر توشت آلدو بعد اررهائی اززندان چگونه خواهد بوه ؟ آلها که مزابای

حتماعی‌شان را ازدسث داده‌اند قادر نخواهند بوه ازراه‌های قائونی زندگی‌شان را بگذرانند . ازاین‌نظر آندو تصمیم می گیر ند به کالسکه پست دستبرد بزنند به امید اپنکه با پولی که بدست می‌آور ند به آمریکا مهاجرت کنند وزندگی نوئی را آغاز کنند. ولی‌دستبرد مطابق‌نفشه آنها پیش نمی‌رود و «نکتور » و «هی‌برت » و عحشث می گنثاه وراننده کالسکه وپك مسافررا به قثل می‌رسانند . دررسراسر کشور پلیس در جستجوی دو راهزن قدیمی که بصورت جانیان خطرناکی درآمده‌اند هستند . «تکتور» و «هی‌برث» گاهی امیدوار به رسیدن بهآمریگا و گاه مایوس و دلسرد احساس می کنند که بیش‌ازپیش به کم هم نیاز دارئد . سرانجام آندو درایستگاه رادآهن استگهام دستگیر می‌شوند وطی مدتی که درزندان درانتظار ثعیین سرنوشنشان می‌گنرانده » درتگنور تحول روعی ومذهبی عمیقی پدیدار می‌گرده . آندو محکوم به اعدام می‌شونه وبرای آنکه مجازات آنها درس غبرت و بی برای سایرین باشد ؛ تصمیم گرفته می‌شود که هريك ازآنها درنقطه بخصوصی از گشور اغدام ند :

کلو دمیلر م مور س‌بر نار اوبر ثبو کره کلو دمیلر» لو لذبر و

: آلن‌ژوه‌ی ژرارد باردبو » و مبو » کلود پیلو » ژاك دنی .۰.

لی - ۳۵ میلیمتری - ۱۷ ۰ دفدثله

«داو دد» در کد از شهر ستانها حسابداز يك کار خانه ات

گ

اجاره کرده و هی زندگی 1 ۰

ن در طته تحتانی «داو بد»

ابد. ز نظر همسایگان» داوید تمام تعطیلات 1 ر هفته را بر با آسایشگاه سالمندان بستری سای ۳5 راند.حتیتت اینست که والدین او زهای اخ ر هفته را در ویلائی که در دل جتگل اجاره | راسته ۳ با ایتحال « لد وهرگز خانه‌ای راکه

ز صبح می بیند که «داوید» جعبه‌نامه‌هایش را باژ

ثیر » هوس ر مرد دیگری است و در «داو ید »4 ۳ رای او ۳ رام کرده قیقد 2 ۳

تی ن ‏ س ت ک ‏ ق ات کف کت تن ای ی

فرلن ۱ ۲ ۲ ادو ار ۵ کلو سیسکی موسیعی مش ؛ وسیحج کبلار

فش شهار یو ثر ار لسکی؛ ژ ببنیو ز ابسو بکز ؛ تر سئن بال» مالو ر س دمو جو وسکی ر ن ۳۵ ۳

ز بان‌شناسی» دانشجوبان با مسائل نازه‌ای در مجیط دانشگاه روبر ومیشو ند | وا سمی مپکند بین داشجوبان و اسنادان رابظله و تفاهم ایعاه کند. ولی بسز ودی همه در ارتباط با بکدبگر چهر» وافعی خوه را پنهان میدارند و گاه دروغ گفتن برایشان

۱ باابنهال. «بار وسلا» از نلاش باز نمی‌اسند و همجنان سمی میند ی‌تفاونی وظاهرسازی اشگاهی را از میان بردارد .ولی یکی از همکارانش بنام «یاکوب» که فص به بیفتر ی دارد , تسمیمش منصرف میسازد. بزودی هنگام توزیيم جوایز فر‌امیرسد. رئیس داشگاه مضاور فر سفی شر کت میکئك, هگا بر گزاری مراسم حادثه‌ای بوقوع می‌پیوندد که منجر بد‌خالث پلیس می‌شود . این حادفه باعث می‌شود بی‌ثفاونی روشنفکران ازبین برود وجنب‌وجوشی درمحیط دانشگاه بوجوه آید . «پاروسلا» دوباره فکر اولیه‌اش دنبس‌ال می‌کند و دربحثی که بین او و «یاکوب» درمی‌گیره «پاروسلا» او را بقصف

. میز ند... بعد از مدتی «یاکوب» بخود می‌آپدو می‌فهمد تمام این در گیربه) در واقع استتاری‌بر تهاتی

وشکست او بوده است » چون او يك بازنده روحی بیش نبست .

ار ۳ ار ۳ ۱ وباله گث فبایم ( لو ذاپست)

/ , 4 الب و ر و شا بو ز فش با( گر ار ای

بالزش لب

کیبور کی گو وا

ماربنا و لادی؛ لبلی مولوری؛ مبگلوش ولای بات رنگی تب ۳۵ فبلی مثر ی س 46 دفباله

به نسوی از زندگی زناشولی‌شان سر خوره:ا ۷

ز .کی کنند, «ماری» زندگی طاهرا خوبی داشته است, :

به پا عامو ر ‏ ۱ مر ون از کدور ار و قا, دخ عل "1

مادرش در گاررهای خاله به‌او کماگ می کلد, «عار ی ۷ ب4 ۳

.. گرفه است. زن دیگر «جولی» ااست که قوفرش ۱ به‌دام *ژوژی» دارد و اي س‌از مباچراث معنه کار گر اقامت هي گز بند, پس از مدلی شوهرش به

«رپابان سراوشت میچپلف ازهرمانان قهلم

امسانف به نقفی‌های فر خی "فار زندگی رضاپتث

۸1»

کار گردان : پیتر شاز

پرجاشبه چ نتم ۲ ۳ ِ ۱ نهیه : هنگروفیلم

8 ارستان فبلمنامه : بیتر شاز

فیلمبردار ‏ : لایو شکولتای

موسیقی متن : گابور پرمسر » گیو رگی و وکان

7 ران : فرئك کالای » گوئیلا بودر وگی » تاماش آندور » نورا تابوری رنگی - ۳ میلیمتری - ۱۰۵ دقیقه

دب ِ

«ایشتوان ایویچ» که سال‌های جوانی را پشت سرگذارده وازناراحتی قلبی رنج می‌برد تمام روزهای کار هفته با يك دوچرخه به کار توزیع نان مشغول است وبی‌صبرانه درانتظار رسیدن روز شنبه ساعات وروزها را می‌شمارد . هرشنبه او لباس تیره‌ای می‌پوشد و با قطار به شهری کوچك می‌رود که بعدازظهر یکشنبه مسابقات فوتبال محلی را داوری کند . آخرین هفتد فصل فوتبال فرارسیده است ودراین هفته بخصوص بنظر می‌رسد که حوادث غیرمنتظره‌ای درانتظار «ایشتوان ایویچ» است . یکی ازخط نگهدارها عوض شده وبجای او چارلی که با شوخی‌هایش «ایشتوان» را ناراحت ودستیاچه می کند گمارده شده است . درهمین هفته «ایشتوان» با زنی آشنا می‌شود واین آشنائی تأثیرزیادی درروحیه او می‌گذارد . او برخلاف گذشته دیگر گوشه‌گیر وتودار نیست. می‌رقصد , دعوا می‌کند ود رگیرحوادث خنده‌آوری می‌گردد . وحتی وقتی بعدازمسابقه طرفداران تیم بازنده بقصد کتک زدن بطرف او حمله می‌برند » ایشتوان خوشرونی‌اش را ازدست نمی‌دهد.

او همراه دوخط نگهدارش به دیدن زنی که شب قبل با او رقصیده بود می‌رود وضمن پختن نان برای زن مزبور شرح می‌دهد که چطور برای نجات جان دو کودك به میل خود همراه آنان به بازداشتگاه آشوویتس رفته بود . بعدازظهر یکشنبه زیباثی است و زن از «ایشتوان» دعوت می‌کند نزد او بماند . ایشتوان مردد است. او با زن خداحافظی می‌کند با این وعده که نزد او برگردد . دوستانش اورا متهم به بزدلی می‌کنند و او برای رفع این اتهام به آپارتمان زن برمی‌گردد . اما دیگر دیر شده است زیرا که زن میهمان دیکری‌را پذیر فته است.

۱ آاالار زر ۳ 2 ا۸ ل از ۱ ار کد قیقر ۷

ن‌روتشبلد» آن‌لیز انگسناد. کار گروهان» گر رین کار نارود آرن‌لندل ردهی سب ۳۵ بیلیه‌تری سب هب۵ دقیقله

طلیلات ناستان را در روستا می‌گذراند. طلی چدد هفننه برعحادنه او دوه

می کذارد مب دوره‌ای که علی آن پاد‌جو ان هنوز هرد اشنم ولي

ِ امیال نازه‌ای در او بیدار شده است و او هم جه شود که و استه‌ها ی

ت نیافتنمی. روپاهای او پپششر در الراف « کالرین» دور هي‌زند س محاری

گه حله نانگی رسیده» احساسات «پپثر» را دراد می‌کنند و 1 ۳ حنل باد کوداد هار سی کند. در روستا تردپکترین دوست «پیتر» چوانگی پدلام «جو» است که شهت۳ ی . هی دوستی آنها را به مخاطره می‌افگند. «گرد» خواهر «جو» شتا ۱ ۱ ۶ ۱ با هنر بوسیدن آشنا هی‌سازد. این همه البته باپد ازنظر جر گساد‌ها پوشیده باند» ‏ 32

فتاری را نه درك می‌کنند و نه قابل تحمل می‌دالند ۳9

: رضا بهی

مو لای بدری

:+ رضا هی

, لو و ان دوساند

: سوو ۳ 7 ۱ : لار بی‌دو قمی» مود دور سی» هاباشی» احد اسئو

رنگی - ۳۵ میلی‌متری س ۱۰۰ دقیقه

آفتاب کفتار داستان يك دهکده ماهیگیری در شمال ۱

تبدیل می‌شود, ۳ و اقتصاد دهکده براساس اد یار وفتی که یاک ور وه از سرمایه گذاران [ ۱ 3 د می‌شو ند, آنها با كمك دولت و يك ملاك محلی م مرک را آغاز می‌کنند. اما وجود ابن مر کر روال ‏ اهیگیر از رونق می‌افند و ماهیگیران ناگزبر به کار در

ما الپب‌فسر کی

زار قدیمی دهکده از بین می‌رود و بجای آن فروشکا ارهای ساختمانی مر کر جلب سیاحان به پایان می‌رسد» بسون کار می‌مانند. اکنون همه فعالیت‌های دهکده در ۱ سیاحان دور می‌زند. «حاج ابراهیم» به‌عنوان رئیس .

و همچنین مسئولیت ترویج هنرهای نستی منت ۱ 3 هدتی مقأومت» دکان خود برا به فروشگاه کارت پستاا ۳ 8 تنها ۳ يف تیک

علبه «حاج ابر

بهز مین می‌خو رد و بك بر

۳

همان لعطه فکر حالبی ۱ دیگر را ازدرخحت میال90 ٩‏ ٩ : ۱ ۱‏ ۷ دیگران از ابن فکر بسچال * 9 ری را ازدرخت بهرمی ۲

ار ۳ لیر و

5 اسشعبت ٩‏ تا با 9 ر بحاردر نان ۷ اي هو 1 دس

یام ۲ رز ای هک بیء كک‌و ده جوی‌هر و لی»

بحران ۰ که د. لسلی»؛ جبا کار دس ۶ ۷ م دف. 4 رنگ مبلیمتر ی - ۵۱ د ۱ ۹ ان ه‌ خانهمت ولگ بیدا کرد ۱ فِ 2 بلساز و - : ۱ 3 نه کانا. کار و نار قطعات یبد کی دز نیو ى‌ ۱ تصو خیانت رد که می رود 5 بو رس ک ۲ خو اه که به امه ۳ ِ بهسیسف لو ۳ 5 ۳ مت 1 ۳ 1 , دی 4 ۰ ۰ ۱ ۱ گ می‌دهمدو لی 5 مک ديد 9 ۳ ته‌های « ز ام ئیه کاسل برمی کردد ت ۱ ۱ رز 4 هد.. زن‌وشوهر درانتظار ی 2 9 د گر ۰ ر سر گیرند ولی همه‌چیز برعلیه ۳ ۲ ی 4 ۳ 9 ۰ آنهاست از حمله ائوانی‌شان در درد روحیه بخذیحر فیلم با اخرین‌نامه ن بان می‌باین. و ما عیجوة نم فهسیم که سراتحام کار لن و باربارا به‌کجا

ایالات متحده آمریکا 0 بای وتیتراژ کا رگردان : ساول‌باس تهیه‌کننده : سائولبلی. ر رنگی - ۱۱ میلیمتری - ۳۳ دفیته کارهای«سائول‌باس» زمینه‌های گسترده‌ای ا زکارهای طراحی را در برمی‌گیرد» از تهیه طرح عناوین و نوشته‌های فیلم‌های بلند, ماركها و علائم تجاری شرکت‌های بز رک گرفته تا ساختن‌فیل‌در باره دریافت‌های حسی وجریان خلاقیت» طراحی وهنر انتقال پیام. در این فیلم او موضوعات مورد علاقه‌اش راباتوجه‌اش به سینمادرهم‌میآمیزد و گزیده‌ای از طرح‌هائی را که برای عناوین فیلم‌ها ساخته» ارائه ۳ از جمله طرح‌عناوین فیلم‌های «داستان وست‌ساید», (مرد. بازو طلائی» و غیره. ۱

ایالات متحده امریکا :

: ولادیمیر بیرانك : ز. هابدوا» ی. استرا کون : بیتر اسکومال

رنگی ۳۵ میلیمتری 4 دقیقه

کارگردان : لبزی کورفیکسن لبزی کورفیکسن ِ لبزی کورفیکسن ولمبردار :‏ ذابت‌بو رگنسن ان : استاین‌هگر آنیتازوبل» ابوااسکانستروم» لبزوب. - ۱۱ میلی‌متری - دفیت4 فیلمی است درباره «زندان آزادی» و يك توصیف شاعراثه ز حالات و احساسات مختلف : اشتیاق» تنهانی» مر گ» عشق»

مر

5

ی

8 : سام نیل #مبرداران: ‏ لینتون دیگل,» بالی‌وانسون, سام گرا یتی‌متن : آل نگالبریث» دیوفرپزر آزیگران : آرتور کلاپ» لین کلاپ» هوپاابروین» ج کاری بينگهام» مابكر اس؛ راندی وبمن ۰ میلی‌متری - ۱٩‏ دقیثه ب تیم از اسکی‌بازان به زلالدو ۲ یجان‌انگیزی از این ورزش دا ٩‏ ۶

۵

ی خی اس ر ۵ لیم پم ذفله 1 .مس مس ۴ 2 ۳ قسسصیم ر‌ 2 ۹ ره فش ء 43 فضا ۶ پر صرای 1 - ۳ ء یطظاشم ‏ له دل‌بسیه ) مِ 3 ۲ سم ِ ۳ 0 اس ۲ 2 و ۳ ۳ نه در حال بالارفتن ِ مس : عم خاص قصد اشکار ً‌ِ ۳ زحمت 5 و ۹۹۹0 چچ0٩چ٩چ٩۹(چظ٩چظچ٩چ(چ۹۸چ۹۹٩ ٩‏ ۸۹ج ٩‏ چة۸٩چ۸۸چ۰۸چ٩9(۱9۱۰۱(ظ(بآآچظهچ«چظچظچى۰ظ«ظ_۹«۹«_۰پ‏ تپ تب ۰۰ ما تم ۲ گ مس 9 شیر ۲ هن سود تو_آنسمستی لیم کر ا کوی مر اف 3 بر تو؟ قو تو فورسدطاء بر ری گو سما ۰ سبر یز مار 2 در زا ۰ 2 مار کته طلیصتسکر و سس قیبگیر . س ۳۵ مسملی .هت کی - " دفرت4 11 ج تم ار * يب تن حا نی یر ز مسافرین ر؟ جلوی‌خطاص. لن. که یکتیکر را 1 َو ده هی سار کل نسان‌های ححو لی نه ین ر | از خبو ۳ ر : و 6 1 سشت. ۲ نا هي سرد می شور کوش

فلمبردار : قرگباپ ساه وسفید ۳ میلی‌متری - دقیته

در تمام دنیا حستحوی انسان‌های تنها برای همعیحبت‌شکلان معسدی ‏ همراء دارد. در اپن قیلم با يكك باشگاه ویزژء سالمندان‌در سحایرمتان اغبا می گرکيم که اعضای آن من !یتکه از مصاحبت‌هم بر خوردار هستنده در رقع مشکلات زندگی‌بکد‌یگر رایاری‌می‌دهند,: 13

8 - ۳۵ میلیتری - ۱۰ دقیقه

احشباعی مو نکر به‌خواب پناه مي‌برد , اما خوب‌های

و زاله پر از مشکلات و کر فتاری‌های مر او ان ضیاً کابو س‌های شبانه وا دار ۵ ۰

1۳8۹

سیذها پازآمونت

تکر ار مسانقه چهارشنبه ۲۵ آبان ۳ ۳/۸

دوه مس آبان ۶

زو ۱۸ ۱۳ ی و اس ت ۳ : آلکالد ۶ کارگر ی کورفیکنن (دانمارگ) کا رگردان : ندر مارکز 0 ولادیمیر ژوتربشا وگلاو ک 7 کا گردان بیترشاز (مجارستان) 5

لو دو باك چالش کا رگردان : اکهارد مونگ کا رگردان برژی کالینا (له- (حمهوری فبرال آلمان) خوابهای گلگون گزارش ۱ کار گردان + دوشان هاناك (چکسلواکی) کار گردان : عباس کیارستمی یفر با اسکی همه دربك روز کار گر دان ؛ سام نیل (ژلاند نو) کار گردان: بان‌لنیکا (جمهوا در آرژوی آمریکا خورشید کنتارها کار گردان : کریستر آبراهامسن (سوئد) _ کار گردان : رید هابهی باس و تبتراژ دبو را کا رگردان : سائول باس سس : پل یت . (ابالات متحده آمریکا) درخت آرزو تابستانی که بانزدمساله شدم کارگردان : چنگیز ا: کار کردان : کنوت آندرسن(نروژ) (اتحاد جداهیر * کلوب آنم‌های تنها

کا رگردان : لیویا کیارماتی (مجارستان) باو بگوئید که دوستش دارم کارگردان : کلود میلر (قرانسه) پیام‌بر

کا ردان : ین رای را دوران جوانمردی ۳ کارگردان : ادواره زاهاریر ‏ ( مناظر درتمبر ۱ کارکردان : مایکل ریوز

سسینما ۵ تامو ژیلی

جشنو ار ه جشنو ار ه‌ها

عر وج کار کردان ؛ لاررساءپیتکو (اتساد ماهر شرروی)

۳

وفت باوغ 3 کار گردان : سهر اپ شهید ئالث (جمهوری فدرال آلبان) .‏

در ر آه افنخار

( زولدان فابری کار گردان : هال آقبی ۱ (ابالاث متعده آمریگا) ‏

۱ رولاند کاپن

کار گردان : مائوئل کرتبرز آراگون ( اسپانها)

چرا سم را يکشيم 1 کارگردای : زا (کاناد) ٍ

۲ " " " _طظ‎

بو تردان : لارسا شتکو

9 تهبه تننده 4 استودیو مسغبلم شاه ت

: بوری کله‌پیکوف. ل. شپیتکو (براساس داستان «واسیل بیکوف») ر. :ولادسیر چوخنوف

: بوریس پلوتنیکوف, ولادیمیر گوستیاخین» آناتولی سولونیتسین . ۵ 4 سعیك ت. ۳۵ سلبه‌تری ب +۱۰ دقبقه

________حح

۱ ۱ + 31 3 ۳ ۳ 0 3 نکن : که

فُر ما نده با گروه از پارتیزان‌ها دونن از افرادش را به فروهای نزدياك می‌فر 2 آنوقه تهیه کنند . این ماموریت خیلی مشکل‌تر و پیچیدر لد رب ۰ 3 توت 0 وه جر 3 ۳ ی هد و صورت آزمایشی از قدرت و طرفت (9 ۶ برای دی اتباني که لت ۰ ۳ فِ

5 کی افتاده‌اند» بیدا می‌کند. در پایان این سفر «تنیکوف» یکی از دوپارا و هد ۹ + ر یره با بدنی به م اتب شعیف‌تر از دوستش «ویباك»» ظرفیت پذیرش شهادت

ای

یف